Miksi HKL hankkii uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä?
Vesi- ja tuulivoimalla aikaansaadun sähkön tuotannossa ei synny suoria hiilidioksidipäästöjä eikä jätettä. Vesi ja tuuli ovat myös uusiutuvia energianlähteitä, joiden kapasiteetin lisääminen on mahdollista.

HKL:n tavoiteohjelman 2010–2015 strategisena tavoitteena on, että HKL:n raideliikenne säilyttää asemansa seudun ympäristöystävällisimpänä liikennemuotona. Tavoiteohjelman mukaisesti HKL on sitoutunut parantamaan energiatehokkuutta sekä liikennöinnissä että kiinteistöissä.

Ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristötoiminnan jatkuva kehittäminen ovat korostuneet HKL:n toiminnassa. HKL:ssä aloitettiin vuonna 2013 toimintajärjestelmän laatiminen. Toimintajärjestelmä kattaa laadun, ympäristön ja työterveys- ja työturvallisuusasioiden hallinnan. Toimintajärjestelmälle tullaan hakemaan sertifiointi vuoteen 2015 mennessä.

Onko vesivoimasta haittaa ympäristölle?

Vesivoima on uusiutuva ja globaalisti ilmastoystävällinen energiantuotantomuoto, jonka tuotannosta ei synny suoria hiilidioksidipäästöjä.

Vesivoiman tuotannosta aiheutuu kuitenkin vesiympäristölle paikallisia haitallisia vaikutuksia, jotka liittyvät luonnontilan muutoksiin, kuten tekoaltaiden rakentamiseen ja kalojen luontaisten kulkureittien katkeamiseen. Laitoksen yhteyteen rakennetuilla kalaportailla mahdollistetaan vaelluskalojen nousu kutujokiin.

Vesivoiman potentiaali hiilidioksidipäästöjen vähentäjänä onkin merkittävä. Vesivoiman tuotantoa voidaan säätää helposti ja nopeasti, ja siksi niitä käytetään erityisesti säätövoiman tuotannossa. Vesivoiman tuotantoa siis lisätään kulutushuippujen ajaksi ja vähennetään alhaisen kulutuksen aikana. Säätelyvoiman käytöllä voidaan korvata CO2-päästöjä aiheuttavia hiilivoimaloita säätelytehon tuottajina. Vesivoimaa voidaan lisätä kestävästi parantamalla olemassa olevien voimalaitosten kapasiteettia. Elinkaarimallien mukaan kylmässä ilmanalassa vesivoimala tuottaa välillisesti CO2 -päästöjä noin 15 g/kWh. Vesivoiman aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat noin 50 kertaa vähemmän kuin vaihtoehtoisten fossiilisten energiantuotantomuotojen aiheuttamat päästöt.